Inflecto är ett företag som är sprunget ur tidigare konsultnätverk och är idag etablerat som samarbetspartner till flera av de största Svenska industrikoncernerna, tillika inom flertalet såväl medelstora som små företag i skiftande branscher. Våra konsulter är utspridda över landet och finns idag etablerade från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Vi har ett unikt koncept för mål- och verksamhetsstyrning som grundar sig i 35 års forskning och ständig förfining.

Vårt starka koncept och arbetssätt stärks ytterligare genom våra konsulter som innan de blev yrkesverksamma i rollen, har mångårig praktik och erfarenhet från eget ledarskap och företagsledning.  De resultat vi uppnår tillsammans med våra kunder är, att på avsevärt kortare tid än normalt skapa affärs och verksamhetsresultat av uthållig karaktär. Detta åstadkoms genom energin från tydliga och gemensamma bilder av “affären” och “resan”, styrning med ökad fokus på resultat, effektivitet i genomförandet samt att oförtrutet utveckla ledarskapet och förmågan att arbeta i team.

Inflecto är sprunget ur tidigare nätverk av konsulter med den gemensamma faktorn att de baserat sina uppdrag & leveranser på modeller och principer inom ROM/ROS konceptet, som har sitt ursprung från sent 70-tal. Frank-Bertil Jonsson, då en ung ambitiös Controller, slogs av det faktum att högre ledningar undvek att ta till sig faktabaserad information om tillståndet i verksamheten baserat på information från den egna organisationen.

Detta i kombination med insikten om den generellt bristande förmågan att skapa en inspirerad och ansvarstagande organisation fick Frank att börja utveckla ett arbetssätt för att utveckla den högeffektiva organisationen eller som han valde att kalla det ”Resultatorienterad styrning” ROS (på engelska ROM, ResultOriented Management).
Under 80 och 90 talet har Frank tillsammans med Björn Ekenvall, som med förmåga att envetet strukturera, faktabasera och pedagogisera Franks inte alltid lättförståliga insikter skapat ett arbetssätt som kan sägas vara unikt i världen.
I slutet av 90-talet steg efterfrågan kraftigt i flera större svenska industrikoncerner och nätverket växte i olika förgreningar. I takt med en ökad efterfrågan så kom även kravet från flera av de större kunderna att nätverket behövde framstå mer som ett seriöst och strukturerat konsutbolag. Detta ledde fram till att tankarna om inflectoväcktes och till slut realiserades våren 2005, vi var då 6 konsulter från det tidigare nätverket.
Sedan dess har vi konsekvent arbetat för att erbjuda både kunder och våra konsulter en högkvalitativ ochpålitlig leverans och arbetsform, baserat på våra principer att alltid sätta kundens framgång och mervärde i högsätet.

Vi har ett par grundläggande principer & teorier på vilka vi
bygger vår verksamhet.

Vi skall inte åta oss uppdrag där vi inte tror att vi kan bidra till ett mervärde långt högre än den kostnad det innebär att jobba med oss.

Att som ledare konsekvent utveckla sig själv och organisationen till att styra mot målet i stället för den allmänt rådande tesen att styra ”bort från problemen”. I det resultatorienterade ledarskapet ligger även att chefer skall gå mot att ”Ha kontroll” istället för att ”Vara i kontroll”, det innebär att våga släppa detaljkontroll och bygga tillit till individer och gruppers ansvarstagande.

Det är när hela teamet ser samma bild och vill uppnå den, som vi erhåller energin att utföra enastående insatser och skapar resultat som är långt över normalen, (det som skapar teamet är ”resan”) .

För att kunna vara kreativa tillsammans behöver vi bygga och underhålla kulturer som stimulerar bra samspel, trygghet och en vinna-vinna mentalitet.

för att få flyt i arbetet, behöver jag som individ och vi i teamet bevaka balansen mellan utmaning och kompetens.

Genom att disciplinerat tillämpa våra vinnande strukturer skapar vi en psykologisk framgångsplattform, utifrån vi kan uppnå ”barriär brytande prestationer” igen och igen.

Som ledare har du till uppgift att balansera resurser i form av tid, tankekraft och resurser mellan det korta (leverans & problemhantering) och långa (utveckling & förflyttning)

Får filosofi är att ha en dynamisk organisationsstruktur där vi lever våra egna principer i praktiken.
Vi är ett konsultbolag där konsulterna antingen är anställda eller assosierade partners, i båda fallen är konsulterna även egna företagare i botten och vet vad det innebär att ta ansvar för sin kvalitet och framtida utkomst. Detta tror vi leder till att vi i våra uppdrag bättre förstår kundens utmaningar och att vi i varje läge sätter kundens bästa och levererad kvalitet först.
Vi utvecklar ständigt våra metoder och kompetenser genom att tillämpa de egna strukturerna internt i t.ex. kvartalsvisa BC-möte där vi utvärderar vår prestation och planerar nästa kvartals förflyttning av effektivitet och förmåga.  Som stöd till den enskilda konsulten har vi en klusterorganisation där vi både i grupp & tandem tar gemensamt ansvar för teamets beläggning, kvalitet i leveranser och ger stöd till konsulterna i utmanande kunduppdrag.
På detta sätt har vi skapat en struktur där vi kan växa utan att behöva instifta en traditionellt hierarkisk linjeorganisation, vilket vi är övertygade om på långsiktigt kommer att stärka både vår förmåga, energi och intresset för oss av potentiella framtida konsulter av rätt kaliber.

För att stärka vårt kunderbjudande har vi valt att samarbeta med en rad partners som kompletterar
våra kompetenser och förmågor.  Vi tror att genom att ständigt arbeta med utveckling av vår egen kunskap och våra metoder på ett öppet och inbjudande sätt, kommer vi intressera de personer,nätverk och företag som vi finner intressanta som partners

Möt Inflectoteamet

Sune Andersson
Sune AnderssonSenior Konsult & rådgivare
Tel +46 70 6250680
Patrik Andersson
Patrik AnderssonEkonom & Administration
Tel +46 76 241 25 50
Malin Brandel
Malin BrandelSenior Konsult
Tel +46 72 7164699
Michael Gisslén
Michael GisslénSenior Konsult
Tel +46 70 689 9472
Lisa Högberg
Lisa HögbergSenior Konsult
Tel. +46 73 626 3087
Eva Idén
Eva IdénSenior Konsult
Tel +46 70 796 1722
Peter Lagnéus
Peter LagnéusSenior konsult
Tel +46 70 3000 499
Per Lind
Per LindSenior Konsult & VD
Tel +46 70 2765056
Mikael Perdin
Mikael PerdinSenior Konsult
Tel 070-6050 845