Project Description

Utmaningar
Vi har stått och står fortfarande inför stora utmaningar. Konkurrens från andra uppvärmningsformer, lönsamhet utan elcertifikat och låga elpriser samt kommande förnyelse av våra anläggningar är de stora utmaningarna. Vi ville genomföra en förändring som är bestående och då har det varit viktigt att involvera alla medarbetare i utvecklingen av verksamheten, säkra att alla förstår åt vilket håll vi ska och att deras bidrag är avgörande för att vi ska nå framgång.

Den struktur vi fått in tack vare Inflecto har varit helt avgörande för att lyckas. Vi har infört en metod och struktur för att effektivt arbeta med förbättringar i verksamheten med en aktivare och mycket tydligare kravställning. Tillsammans med Inflecto satte vi en ny organisationsstruktur med team och tydliga ansvarsområden. Det vi gjorde var att vi säkrade den ”röda tråden” genom hela affärsområdet.

Det har varit omtumlande för många men samtidigt väldigt nyttigt. Vi har gjort stora framsteg men insikten är samtidigt stor att det behövs uthållighet för att långsiktigt fortsätta vara framgångsrika.

Vår resa
Vi har de senaste 5 åren förbättrat vårt ekonomiska resultat rejält men de kanske största förändringarna är i medarbetarnas attityd och vilja. De tar idag ett ännu större ansvar och engagerar sig i frågor som tidigare inte uppfattades som lika viktiga. Att se engagemanget hos tex Driftavdelningens skiftlag är fantastiskt.

Vi har idag 14 förbättringsteam igång inom affärsområdet och det finns gott om idéer om hur vi kan bli ännu bättre. Den hastighet vi genomfört förändringarna hade vi inte klarat utan externt stöd.

Det har hänt några gånger att vissa team ”kört i diket” och stannat upp. Vi har direkt lyssnat på de berörda, tillsammans gjort åtgärder och säkrat att teamet kommer upp på banan igen. Vi ser detta som något positivt då vi får dialog om eventuella problem och visar att vi lyssnar och gör åtgärder tillsammans. Att förbättra är ju en naturlig del i förändringsprocessen.

Arbetssätt och metodik
Alla medarbetare involveras i förändringsarbetet och driver till viss del själva förändringen men det är viktigt, till och med avgörande med fullt stöd och coachning från alla chefer och teamledare på olika nivåer. Vi säkrar genom utbildningar att teamen blir bättre på att samarbeta och våra teamledare blir bättre ledare.
Inflecto stöttar och utmanar oss hela tiden vilket medför att vi måste våga tänka om och göra annorlunda saker ibland vilket har varit mycket utvecklande för oss.

Peter Lodén, Ansvarig förbättringsledning