Strategiutveckling

Av allt arbete som läggs på strategiutveckling slutar 90% som icke uppfyllda intentioner.
Orsakerna till detta nedslående faktum är flera, den kanske viktigaste är dock att kopplingen till ett starkt genomförande (taktik) och en logisk röd tråd i hela organisationen (förståelse för affären) är allt för svag.

Vårt bidrag i detta sammanhang är att ge stöd till ledningen i processen att arbeta fram en basstrategi/värdedisciplin på vilken ett kontinuerligt utvecklingsarbete kan bedrivas, detta begränsas inte enbart tilldelstrategier utan påverkar organisationens kultur.

För att lyckas med detta krävs en disciplinerad och målmedveten ledning, detta lyckas i sin tur ytterst sällan utan en tydlig arbtesstruktur, vilket vi erbjuder i vad vi valt att benämna Strategiskt ROS-arbete.