Project Description

Hur upplever du resan med Inflecto?

Vår resa startade med ett utvecklingsprogram för ledare och medarbetare med konsultgruppen Skepparbacken (idag Trunk).
Detta var oerhört viktigt för oss att skapa en gemensam plattform och förutsättningar för att påbörja en aktivare och tydligare kravställning. För att skapa bestående förändringar krävdes dock en metod och struktur för att på ett regelbundet sätt arbeta med förbättringar i verksamheten. Jag fick träffa en Inflecto-konsult  som Skepparbacken samarbetade med.
Han hade både erfarenhet från att arbeta på ledande befattningar inom näringslivet och dessutom jobbat med metodik för att utveckla ledare och styrning av företag. Konceptet som presenterades för mig lät mycket intressant och det var första steget för oss i att implementera ett förbättringsarbete under namnet “målstyrning”. Jag kände bl.a. att det krävdes en bättre prioritering, tydligare tanke bakom val av relevanta frågeområden, en enkel uppföljningsmetodik för att inte släppa halvfärdiga frågor. För detta krävs en systematik och en tydlig metodik. Idag arbetar ett 50 tal grupper inom vår organisation (knappt 300 anställda)  på ett strukturerat sätt för att förbättra verksamheten i vår så kallade målstyrningsprocess. När denna resa började fanns det bristande respekt mellan enheter och ett dåligt fokus på de värdeskapande processerna. Kulturen präglades av en attityd av att “ledningen vet inte hur vi har det”, “spelar ingen roll vad vi tycker ingen lyssnar” och “det är inte mitt ansvar” “vilka är våra mål? – har ingen aning”.  Idag finns en bättre förståelse mellan enheterna och attityden är snarare att vi försöker och gör det bästa av denna situation så kanske vi kan nå våra mål.

Vad har hänt hos er?

Vi har gått ifrån att vara ett relativt olönsamt företag med dåligt ägarförtroende till ett lönsamt företag vilket ägare och andra intressenter börjar lyssna på. I dag är i stort sett alla anställda delaktiga i olika målstyrningsgrupper med en framdrift som är mycket hög. Vi börjar våga “släppa lös” och ifrågasätta gamla rutiner och tankesätt. Vi överträffar gång efter gång våra egna förväntningar. Våra personalundersökningar har visat på en stigande trend och detta år ligger vi på en nivå över Svensk och Finsk industristandard. Det finns också en vilja att fortsätta arbeta med målstyrningen och den metodik det innebär, det finns en stark vilja till att utvecklas. Vi möter idag ett oerhört starkt tryck från omvärlden och jag är övertygad om att vi inte hade klarat detta innan vi startade förändringen. Nu arbetar vi vidare och tar tag i problemställningarna istället för att gömma oss.

Hur beskriver du bäst Inflectos arbetssätt och metodik?

Arbetssättet involverar deltagarna och utmanar deltagarna. Metodiken innebär att lära sig lyssna, att förstå och respektera andras åsikt, att ställa frågor istället för att ge svar, att utmana och ifrågasätta utan att förringa. Att enas om målsättning, kritiska framgångsområden, prioritera vad som krävs för att nå ett önskat tillstånd och att arbeta med detta metodisk bit för bit ger ett starkt fokus, involverar alla och ger också svar omgående om en grupp är effektiv och comittad eller inte.
Deltagarna får löpande ta del av teoretiskt kunskap på ett lättförståeligt och tydligt sätt ofta kopplat till den egna verksamheten. Arbetssättet präglas vidare av djup kunskap om ledarskap och medarbetarskap. Arbetssättet innebär att det är viktigt för konsulterna att vår verksamhet går bra och de försöker stötta på bästa tänkbara sätt utifrån de rådande förutsättningarna som kan skifta från grupp till grupp. Det finns ett ärligt engagemang i detta arbetssätt som jag personligen tror är en viktig framgångsfaktor. Dessa konsulter räknar inte varje minut, ger mycket, tillför och blir därför ofta anlitade igen i företag som verkligen vill åstadkomma en bestående förändring. Jag tror inte denna metodik lämpar sig för företag som tror att en förändring av bestående slag skapas på 1 månad och utan ett stort comittment från ledningen.

Vad har du personligen fått ut av samarbetet?

Utvecklats som ledare och människa. Erhållit ett väsentligt och viktigt nätverk. De personer som varit
involverade i ” vår resa” har alla på olika sätt blivit viktiga delar i mitt eget nätverk för att utveckla såväl
mig själv som den verksamhet jag arbetar med. Jag har blivit mer medveten om mitt beteende, fått en
starkare självkänsla över vad jag utför och kan. Detta är oerhört viktigt i min roll som ledare.
Samarbetet har också medfört att jag är mer mån om att utveckla min egen kompetens både som ledare
och inom min specifika yrkeskompetens